انبار وابسته

چنانچه شرکتی کالاهای خود را به انبار خاص وابسته کند، لیست کالاها در فرم انتخاب کالای پیش فاکتور اندروید، بر اساس انبار انتخاب شده مشاهده میشود چنانچه کالایی به انبار خاصی وابسته نشده باشد همانند فرم انتخاب کالای فرم سفارش فروش بدون وابستگی به انبار بوده و همه کالا نمایش داده میشود.