تعداد ارقام اعشار مقدار

اپشن مدیر سیستمی

مسیر :

مدیریت تنظیمات برنامه -> خرید و فروش -> تنظیمات تعداد اعشار مقدار و مبلغ

عملکرد و توضیحات :

تنظیم این اپشن تعداد ارقام اعشار برای ایتم مقدار در فرم های ایجاد/اصلاح سفارش فروش و با ایجاد/اصلاح پیش فاکتور مشخص میکند.