امکان استفاده از تخفیف

اپشن کاربری

مسیر :

فرم اصلاح پیش فاکتور-> کلیک راست -> تنظیمات

اپشن مرتبط : امکان درج تخفیف بدون دسترسی به تغییر قیمت (اپشن مدیر سیستمی)

عملکرد و توضیحات :

در صورتی که دسترسی ” تغییر قیمت های فروش ” به فرم پیش فاکتور تدبیر داده شده باشد برای تغییر تخفیف در فرم ایجاد/اصلاح سطر پیش فاکتور اندروید به فعال بودن اپشن “امکان استفاده از تخفیف” نگاه میکند. در صورتی که دسترسی ” تغییر قیمت های فروش ” از فرم پیش فاکتور تدبیر گرفته شود، در فرم ایجاد/اصلاح سطر در پیش فاکتور اندروید برای غیر فعال کردن ورود داده تخفیف به اپشن مرتبط ” امکان درج تخفیف بدون دسترسی به تغییر قیمت ” نگاه میکند، حال در صورتی که اپشن مرتبط فعال باشد کاربر تنها امکان درج تخفیف را دارد.