جلوگیری از ورود شماره اشتراک تکراری


اپشن مدیر سیستمی

مسیر :

مدیریت تنظیمات برنامه -> خرید و فروش / انبار -> خریداران و فروشندگان

عملکرد و توضیحات :

درصوت فعال بودن این آپشن، کاربر اندروید امکان ایجاد خریدار با شماره اشتراک تکراری را نخواهد داشت.

این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن Untitled-2.jpg است