نمایش موجودی کل و انبار

اپشن کاربری

مسیر :

فرم اصلاح پیش فاکتور

عملکرد و توضیحات:

در صورتی که آپشن “موجودی انبار” یا “موجودی کل” در فرم اصلاح پیش فاکتور تدبیر فعال یا غیرفعال شوند،در فرم ایجاد/اصلاح سطر در پیش فاکتور اندروید“موجودی انبار” یا “موجودی کل” برای کاربر نمایش دهده خواهند شد امکان مشاهده برای کاربر وجود دارد.