فاصله زمانی کنترل درخواست تنها بر حسب دقیقه

اپشن مدیر سیستمی

مسیر :

تنظیمات محیطی -> خرید و فروش و انبارگردانی

عملکرد و توضیحات :

با فعال کردن این اپشن میتوانید زمان ارسال مجدد خریدار در فرم وضعیت خریداران ارسال شده در گزینه “درخواست مجدد” را تنظیم کنید.