نصب NET Core Hosting Bundle.

بعد از نصب IIS لازم است فایل NET5.0. را نصب کنید.که میتوانید نسخه dotnet-hosting-5.0.17 را از این نشانی دریافت کنید.

پس از نصب این برنامه IIS را باز نموده آن را Restart‌ کنید.