صورتحساب مشتری

در صورتی که اولین بار با  کاربر اندرویدی وارد اپلیکیشن میشوید نیاز است که یکبار وارد برنامه ویندوز شده و اپشن مشاهده صورتحساب خریدار را فعال کنید و بعد از فعالسازی یکبار شرکت را در ویندوز دوباره انتخاب کنید و در اخرین مرحله برنامه اندرویدی خود را همگامسازی کنید.

مدیریت گروه ها – دابل کلیک – سیستم خرید و فروش – صورتحساب مشتری – مشاهده