خریداران وابسته به کاربر

در صورتی که در فرم ارتباط کاربر و خریداران در نرم افزار تدبیر خریدار یا خریدارانی به کاربر خاص اختصاص داده شده باشد کاربر اندروید در اپلیکیشن ثبت سفارش فروش و لیست انتخاب خریداران تنها خریدارانی را می بیند که به ان کاربر اختصاص داده شده باشند در غیر این صورت تمام خریداران را مشاهده میکند.

فرم با 5 خریدار اختصاص داده شده