آپشن های موثر در بخش خریداران

اپشن مدیر سیستمی

مسیر :

مدیریت تنظیمات برنامه -> خرید و فروش / انبار -> خریداران و فروشندگان

اپشن های مرتبط :

ایجاد سرفصل حسابداری بصورت خودکار

ایجاد تفصیلی شناور به صورت خودکار

عملکرد و توضیحات :

اگر این اپشن فعال باشد ارسال خریدار از سیستم اندروید در فرم “افزودن خریدار” به صورت تک مرحله ای انجام میشود یعنی خریدار به صورت فعال به سمت سرور ارسال میشود و حتما باید برای ارسال خریدار در این حالت یکی از اپشن های مرتبط که در بالا نام برده شده است فعال باشند.

اپشن مدیر سیستمی

مسیر :

تنظیمات محیطی -> خرید و فروش و انبارگردانی

عملکرد و توضیحات :

با فعال کردن این اپشن میتوانید زمان ارسال مجدد خریدار در فرم وضعیت خریداران ارسال شده در گزینه “درخواست مجدد” را تنظیم کنید.

اپشن مدیر سیستمی

مسیر :

مدیریت تنظیمات برنامه -> خرید و فروش / انبار -> خریداران و فروشندگان

عملکرد و توضیحات :

درصوت فعال بودن این آپشن، کاربر اندروید امکان ایجاد خریدار با شماره اشتراک تکراری را نخواهد داشت.