واسطه فروش ها

در ثبت سفارش فروش فقط اعلام میکنیم که در این سفارش فروش واسطه فروش نقشی داشته است یا خیر و تا وقتی که سفارش فروش تبدیل به فاکتور نشود پورسانتی برای واسطه فروش در نظر گرفته نمیشود زیرا در سفارش فروش تعیین قیمت وجود ندارد.

همچنین با کلیک بر روی ایکن سه نقطه موجود در هر ایتم واسطه فروش میتوانید اطلاعات ان واسطه فروش را ببینید.