سفارش فروش های تایید شده

سفارش فروش ها را میتوان به دو صورت ذخیره کرد.

  1. تایید
  2. تایید و ارسال

تایید :

بعد از اینکه برای یک سفارش فروش سطری ایجاد میکنیم میتوانیم ان سفارش فروش را تایید کنیم تا ذخیره شود و بعدا ارسال کنیم که این سفارش فروش ها در صفحه “سفارش فروش های تایید شده” به صورت لیست نمایش داده میشوند اما اگر به هر دلیلی برنامه سیستم اندروید از روی دستگاه کاربر پاک شود یا در صورت خروج از برنامه و بازگشت به صفحه ورود سفارش فروش های تایید شده پاک میشوند.

تایید و ارسال :

بعد از اینکه برای یک سفارش فروش سطری ایجاد میکنیم میتوانیم ان سفارش فروش را تایید و ارسال کنیم که بعد از فشردن این گزینه سفارش فروش ارسال میشود و در صفحه سفارش فروش های ارسال شده قرار میگیرند.