واسطه فروش ها

واسطه فروش شخصی است که در قبال پیوند دادن یک معامله یا معرفی یک خریدار سهمی از مبلغ فروش را به عنوان پورسانت از فروشنده دریافت میکند.

برای انتخاب واسطه فروش صفحه پیش فاکتور را باز کرده و مطابق تصویر زیر بر روی گزینه واسطه فروش برنید تا صفحه واسطه فروش باز شود.

همچنین با کلیک بر روی ایکن سه نقطه در هر ایتم میتوانید اطلاعات مربوط به ان واسطه فروش را ببینید.