پیش فاکتورهای تایید شده

پیش فاکتورها را میتوان به دو صورت ذخیره کرد.

  1. تایید
  2. تایید و ارسال

تایید :

بعد از اینکه برای یک پیش فاکتور سطری ایجاد میکنیم میتوانیم ان پیش فاکتور را تایید کنیم تا ذخیره شود و بعدا ارسال کنیم که این پیش فاکتورها در صفحه “پیش فاکتورهای تایید شده” به صورت لیست نمایش داده میشوند اما اگر به هر دلیلی برنامه سیستم اندروید از روی دستگاه کاربر پاک شود یا در صورت خروج از برنامه و بازگشت به صفحه ورود پیش فاکتورهای تایید شده پاک میشوند.

تایید و ارسال :

بعد از اینکه برای یک پیش فاکتور سطری ایجاد میکنیم میتوانیم ان پیش فاکتور را تایید و ارسال کنیم که بعد از فشردن این گزینه پیش فاکتور ارسال میشود و در صفحه “پیش فاکتورهای ارسال شده” قرار میگیرند.