انتخاب کارتابل

بعد از ورود به برنامه “سفارش فروش” یا “پیش فاکتور” را انتخاب کنید.

بعد از ورود به صفحه سفارش فروش یا پیش فاکتور،مانند مراحل ثبت سفارش فروش یا  ثبت پیش فاکتور، جلو رفته و بروی گزینه کاربر کارتابل کلیک کنید.(توجه داشته باشید که قبل از انتخاب کاربر کارتابل باید خریدار را وارد نمایید.) سپس میتوانید به  کاربران  کارتابل که در نرم افزار تدبیر تعریف شده اند دتسرسی را بدهید.