کاربر مهمان

کاربر مهمان قابلیت استفاده کردن از اپلیکیشن به صورت دمو را در اختیار کاربر قرار میدهد و به طور کلی وقتی با کاربر مهمان وارد شوید نسخه دمو اپلیکیشن در اختیار شما قرار میگیرد.

کاربر مهمان یک کاربر از پیش ساخته شده در یک شرکت از پیش ساخته شده با اطلاعات است.