وضعیت خریداران ارسال شده

در این صفحه میتوانید وضعیت خریداران ارسال شده از اندروید را مشاهده کنید که وضعیت ها به 3 صورت نمایش داده میشوند:

  • تایید شده : در این وضعیت یعنی خریدار تایید شده و فعال است.
  • در لیست تایید : در این وضعیت یعنی خریدار هنوز تایید نشده و غیر فعال است و میتوانید از طریق درخواست مجدد دوباره خریدار را ارسال کنید.
  • حذف شده : در این وضعیت یعنی خریدار حذف شده است و میتوانید با گزینه حذف از لیست از لیست خریداران ارسال شده حذف کنید.