افزودن خریدار

در این صفحه میتوانید خریدار جدید ثبت و ارسال کنید که ارسال خریدار از اندروید به دو صورت انجام میشود:

  • ارسال خریدار به صورت غیر مستقیم(دو مرحله ای)
  • ارسال خریدار به صورت مستقیم(تک مرحله ای)

ارسال خریدار به صورت غیر مستقیم(دو مرحله ای) :

برای ارسال خریدار به این صورت نیاز است که اپشن “تعریف سریع مشتری از فرم های عملیاتی” فعال باشد و اپشن “فعال شدن مشتری ایجاد شده از اندروید به صورت خودکار” غیر فعال باشد و در زمان ارسال خریدار به صورت غیر فعال ارسال میشود و در فرم “خریداران ارسال شده از اندروید” میتوانید خریدار ارسال شده را فعال کنید و بعد از فعال شدن خریدار اگر شرکت جاری دارای حساب بدهکاران متفرقه باشد این حساب برای خریدار ساخته میشود.

ارسال خریدار به صورت مستقیم(تک مرحله ای) :

برای ارسال خریدار به این صورت نیاز است که اپشن “فعال شدن مشتری ایجاد شده از اندروید به صورت خودکار” و یکی از اپشن های “ایجاد سرفصل حسابداری به صورت خودکار” و یا “ایجاد تفصیلی شناور به صورت خودکار” فعال باشد تا خریدار به صورت فعال ارسال شود.

نکته : همه اپشن های ذکر شده در سیستم اندروید فقط قابلیت نمایش دارند و تغییر انها تنها از نرم افزار تدبیر امکانپذیر است.

لینک دانلود مستند حالتهای کلی خریدار