واسطه فروش ها

این صفحه لیست واسطه های فروش را نمایش میدهد و کاربر میتواند در این صفحه بازار ایجاد شده را به یک واسطه فروش اختصاص دهد.

واسطه فروش بدون اختصاص بازار
واسطه فروش با اختصاص بازار