اختصاص بازار

برای ورود به این صفحه بر روی واسطه فروش کلیک کنید تا صفحه اختصاص بازار باز شود و بر روی قسمت “بازار” مطابق عکس زیر کلیک کنید تا لیست بازارها نمایش داده شود و بازار مورد نظر را انتخاب کنید.

در قسمت “انتخاب نوع سفارش” شما میتوانید نوع انجام کار توسط واسطه فروش را مشخص کنید که میتواند از نوع فقط سفارش فروش و یا پیش فاکتور فروش و یا هر دو باشد که در تصویر زیر گزینه همه موارد انتخاب شده است.

در قسمت شما باید تاریخ و ساعت شروع و پایان را مشخص کنید و تاریخی که میتوانید انتخاب کنید باید از اول تا اخر دوره مالی جاری باشد و زمان پایان باید بعد از زمان شروع نیز باشد.

در قسمت بعد دو گزینه وجود دارد :

  • ثبت مختصات مکانی ویزیتور در محل سفارش : اگر این گزینه را فعال کنید مختصات مکانی ویزیتور در زمان ثبت سفارش ثبت میشود.
  • ثبت مختصات مکانی ویزیتور در طول مسیر : اگر این گزینه فعال باشد مختصات مکانی در طول مسیر به سرپرست نمایش داده میشود و با فعال کردن این تیک گزینه “بازه زمانی بر اساس دقیقه” نیز فعال میشود که شما میتواندید مشخص کنید که هر چند دقیقه یکبار مکان فعلی واسطه در طول مسیر به شما نمایش داده شود.