وضعیت بازدید بازار

در صفحه واسطه فروش بعد از اختصاص بازار به یک واسطه اگر بر روی خود واسطه کلیک کنید صفحه وضعیت بازدید بازار باز میشود و شما میتوانید وضعیت فعلی بازار را ببینید.

همانطور که مشخص است در تصویر زیر از یک نمودار برای نمایش وضعیت استفاده شده است.

اطلاعات بازدید بازار:

این صفحه اطلاعاتی مربوط به بازار را نمایش میدهد و همانطور که در تصویر زیر مشخص است با کلیک بر روی این گزینه میتوانید وارد صفحه شوید. در این صفحه اطلاعاتی اعم از نام خریدار و نوع سفارشی که برای ثبت شده و اطلاعات خریدار نمایش داده میشود.

اخرین مختصات مکانی :

با کلیک بر روی این گزینه اخرین مختصات مکانی واسطه فروش در مسیر به سرپرست نمایش داده میشود.