آخرین مختصات مکانی واسطه های فروش

بعد از ورود به برنامه “واسطه فروش” را انتخاب کنید تا وارد صفحه مربوط به واسطه ها شوید.

بعد از وارد شدن به صفحه واسطه فروش ، واسطه ها  نمایش داده میشوند که اگر‌ از پیش، بازار به واسط فروشی اختصاص داده شده باشد; در این صفحه به صورت لیست نمایش داده میشود و درغیراینصورت باید اول ساخته شود. سپس مانند تصویر زیر واسطه فروش موردنظر را انتخاب کنید.

بعد از انتخاب واسطه فروش وارد صفحه “وضعیت بازدید بازار”  برای واسطه فروش مورد نظر میشوید. در این صفحه میتوانید اطلاعت مربوط به بازار مانند نام بازار،نام واسطه، سفارشات بررسی شده، سفارشات رد شده و… را بررسی نمایید. سپس مانند تصویر زیر بر روی گزینه “آخرین مختصات مکانی در مسیر بازدید” کلیک کنید تا آخرین مختصات مکانی واسطه فروش را مشاهده نمایید.

همان طور که مشاهد مینماید آخرین مختصات مکانی واسطه های فروش قابل مشاهده است.