صفحه بازار

صفحه “بازار” صفحه ای است که مدیریت بازارها در این صفحه انجام میشود و تمام بازاهای تعریف شده در این صفحه به صورت لیست نمایش داده میشوند.

صفحه بازار با لیست خالی
صفحه بازار با یک تور فعال