صفحه ادرس خریدار

در این صفحه لیست ادرس های خریدار نمایش داده میشود و میتوان ادرس جدید برای خریدار ثبت کرد.

این ایکن مشخص این ادرس به عنوان ادرس پیش فرض انتخاب شده است.

این ایکن مشخص کننده ادرس فعلی خریدار است.

با کلیک بر روی گزینه انتخاب ادرس میتوانید ادرس فعلی خریدار را عوض کنید.

با کلیک بر روی این ایکن یک دیالوگ بر روی صفحه باز میشود که توسط این دیالوگ میتوانید ادرس را حذف کنید و یا ادرس پیش فرض انتخاب کنید.