انتخاب خریدار برای بازار ایجاد شده

برای انتخاب خریدار باید بر روی هر بازار ایجاد شده کلیک کنید و اگر از قبل برای این بازار خریداری انتخاب شده بود نمایش داده میشود ولی در غیر این صورت باید خریدار انتخاب کنید.

برای باز کردن لیست خریداران بر روی ایکن موجود در صفحه کلیک کنید تا صفحه لیست خریداران باز شود و خریدار مورد نظر را انتخاب کنید.

درتصویر زیر میتوانید سه خریدار انتخاب شده را مشاهده کنید.

در تصویر زیر سه ایکن بر روی هر خریدار انتخاب شده مشاهده میکنید :

با کلیک بر روی این ایکن صفحه ادرس خریدار باز میشود.

با کلیک بر روی این ایکن میتوانید خریدار را فعال و یا غیر فعال کنید.

با کلیک بر روی این ایکن میتوانید خریدار را از لیست حذف کنید.