نصب افزونه نمایش مختصات سفارش و پیش فاکتورهای ارسال شده

دریافت افزونه

پس از ایجاد و ارسال سفارش و پیش فاکتور جدید توسط کاربر اندرویدی به سمت سرور برای اینکه مختصات مکانی کاربر نمایش داده شود (فرم سفارش فروش یا پیش فاکتور ← کلیک راست ← سایر اطلاعات پیش فاکتور اندروید ← مختصات مکان ارسال) میبایست افزونه مورد نظر به نرم افزار تدبیر اضافه شود.