نمایش موجودی منطقی و واقعی کالا

اپشن مدیر سیستمی

مسیر :

کلیک راست فرم ایجاد/اصلاح سطر پیش فاکتور تدبیر

عملکرد و توضیحات :

موجودی منطقی : موجودی منطقی تنها برای پیش فاکتور های باز میباشد یعنی پیش فاکتورهایی که تبدیل به فاکتور نشده اند و اگر اپشن “نمایش موجودی منطقی کالا” فعال باشد، با ثبت و ارسال پیش فاکتور از موجودی انبار کم نمیشود تا زمانی که پیش فاکتور تبدیل به فاکتور شود.

موجودی واقعی: در صورت غیر فعال بودن اپشن “نمایش موجودی منطقی کالا” برنامه در زمان ثبت و ارسال پیش فاکتور به موجودی واقعی نگاه میکند یعنی با ثبت هر پیش فاکتور از موجودی کالا در انبار کم میشود.